vecchia tabella

Kanji Letture On Letture Kun Significati NB
1 BUN, MON, (MO)* fumi scrittura, letteratura, lettera
2 CHIKU take bambù !!
3 CHOU machi città, paese (non una metropoli)
4 CHUU mushi insetto
5 CHUU, JUU
naka, [uchi]* dentro, nel mezzo; (suff) durante, nel bel mezzo di…; (suff) lungo, attraverso… #
6 DAI, TAI oo.kii, oo.ki+na, oo.i+ni, oo-
grande !! #
7 DAN, (NAN) otoko maschio
8 DEN ta campo di riso !!
9 DO, TO
tsuchi suolo, terra
!!
10 EN maru, maru.i
Yen; cerchio, circolare #
11 GAKU mana.bu studiare; educazione
12 GATSU, GETSU
tsuki mese; luna !!
13 GO itsu.tsu, itsu-, [i]
cinque !!
14 GYOKU
tama sfera, palla; pietra preziosa, gioiello; moneta; uovo
15 HACHI
ya, yat.tsu, you- otto !
16 HAKU, [BYAKU] shiro.i, shiro, (shira-) bianco, (chiaro); candido (innocente); confessione
!
17 HON moto libro; origine; classif. per oggetti lunghi o cilindrici
18 HYAKU cento !!
19 ICHI, ITSU
hito.tsu, hito- [hi]* uno !!
20 JI mimi orecchio
21 JI
carattere (lettera, segno grafico)
#
22 JIN, NIN
hito, (-ri)*, (-to)* persona !!
23 JO, NYO, (NYOU) onna, (me) donna, femmina !!
24 JOU, SHOU
ue, (uwa), a.garu/geru, nobo.ru; [+++ kami, nobo.su, nobo.seru]
alto; (parte) superiore; alzarsi; finire; dare; salire; (expr.) Xの上に, X no ue ni, sopra (a)/su (di) X
! #
25 JUU, JI+ too, [to] dieci !!
26 KA
hana fiore (!!)
27 KA hi fuoco !!
28 KA, GE
shita, (moto), sa.garu/geru, o.riru; [+++ kuda.ru/su, kuda.saru, o.rosu, shimo]
basso; inferiore; abbassarsi/e !! #
29 KEN inu cane
30 KEN mi.ru, mi.eru, mi.seru vedere, esser visibile, mostrare; opinione
31 KI, KE, [KU]*
spirito, aria; sfumatura/aria/ impressione di… (fig.) !
32 KIN, (KON) kane, (kana-) denaro; oro, dorato; metallo
33 KOU
scuola
34 KOU, (KU) kuchi bocca
35 KUU sora, kara, a.ku/keru, (muna.shii)* cielo, aria; vuoto; aprirsi/e; vano #
36 KYUU yasu.mu/meru riposarsi/far riposare
37 KYUU, KU kokono.tsu, kokono-, [ko]
nove
38 MEI, MYOU
na nome; fama !
39 MOKU, (BOKU) me occhio; classificatore per numeri ordinali (p.e. ichi-jikan-me)
! #
40 MOKU, (BOKU) ki albero !! #
41 NEN toshi anno !!
42 NI futa.tsu, futa-, [fu] due !!
43 NICHI, NI-, JITSU
hi, -ka giorno; sole !!
44 NYUU hai.ru, i.ru/reru entrare, far entrare, inserire, metter dentro
45 ON, (IN) oto, [ne] suono, rumore
46 OU, [-NOU] re
47 RIN hayashi boscaglia
48 RITSU, (RYUU) ta.tsu/teru stare in piedi; ergersi/erigere !
49 ROKU
mut.tsu, mui-, [mu]
sei #
50 RYOKU, (RIKI) chikara forza, potere, potenza
51 SA hidari sinistra
52 SAN yama monte !!
53 SAN mi, mit.tsu, mi+ tre !!
54 SEI, [SHOU] ao.i, ao blu; verde, acerbo, inesperto !!
55 SEI, SHOU
i.kiru, u.mareru/mu, nama; [+++ i.kasu, i.keru, ki, ha.eru, ha.yasu, o.u]
vita, vivere; venire alla luce/dare alla luce; a crudo !!
56 SEI, SHOU
tada.shii, tada.su, (masa+ni) giusto, corretto, correggere; precisamente !!
57 SEKI, [SHAKU]
ishi pietra !! #
58 SEKI, [SHAKU] aka.i, aka, [aka.ramu/rameru] rosso, arrossire, far arrossire; neonato (aka.n.bou, aka-chan) !!
59 SEN chi mille
60 SEN kawa fiume !
61 SEN saki, [ma.zu]* precedente, scorso; prima (nel tempo); più avanti (luogo)
62 SHA kuruma auto; carrozza (del treno o con cavalli); veicolo con le ruote !!
63 SHI yo, yon, yot.tsu, yo+ quattro
64 SHI ito filo
65 SHI, (JI), SU, [TSU]
ko bambino, (ragazza/o);piccolo…(pref.); parte, oggetto; aspetto.
(Cfr. vocaboli: kodomo; koinu; genshi; isu, shouji; yousu.)
!! #
66 SHICHI nana, nana.tsu, nano-, [na]
sette !!
67 SHIN mori foresta
68 SHOU chii.sai, chii.sa+na, ko-, (o-), [sa-]
piccolo !! #
69 SHU te, (ta) mano !!
70 SHUTSU de.ru, da.su uscire; tirar fuori #
71 SOKU ashi, ta.riru, ta.su piede; gamba; esser sufficiente (cfr. anche ta.ru); aggiungere ! #
72 SON mura villaggio
73 SOU, SA+
haya.i, (haya.ku), haya.maru/meru
veloce; presto (“sul presto” e “in fretta”); affrettarsi/far fretta
!!
74 SOU kusa erba !!
75 SUI mizu acqua fredda
!
76 TEN
paradiso; cielo #
77 U ame, ama- pioggia !!
78 U, (YUU) migi destra
79
yuu sera !! #
80
kai conchiglia; (denaro se radicale) #

abc